Het is allebei goed. 'Hij zegde af' is het...
Allen gebruik je om naar personen te verwijzen in...
GEPERSONALISEERD LEREN


Transitie van ons onderwijs
Een veranderende maatschappij vraagt om verandering van onderwijs. Het is duidelijk dat er een nieuwe koers in het onderwijs nodig is om leerlingen die nu voor het eerst naar school gaan de kennis en de vaardigheden mee te geven die ze nodig hebben wanneer ze in 2032 aan hun volwassen en werkende leven beginnen. De opdracht luidt dan ook om een optimale balans te vinden tussen kennisontwikkeling, maatschappelijke toerusting en persoonsvorming.

De komende jaren staat de transitie van traditioneel onderwijs naar gepersonaliseerd onderwijs op onze school centraal. In 2022 zal het onderwijs op De Klinkert volledig gepersonaliseerd zijn voor ieder kind.

In onderstaand overzicht is te zien wat de belangrijkste, concrete veranderingen zijn:

 
Van     Naar 
 Methodes      Leerlijnen    
 Groepen  Units
 Groepsleerkracht       Mentor
 Kennis  Kennis, vaardigheden en persoonsvorming    
 Rapport  Portfolio
 Oudergesprek  Ouder-kindgesprek en portfoliogesprek
 Schriften/werkboekjes      Tablets
 Groepsplannen  Leerlingkaarten


Hoofddoel
Leerlingen krijgen gepersonaliseerd onderwijs waarbij niet alleen gewerkt wordt aan cognitieve persoonlijke doelen. Daarnaast krijgen vaardighedenontwikkeling en persoonsvorming expliciete aandacht zodat het kind zichzelf leert ontdekken, uitdagingen aan zal gaan en zichzelf zal overtreffen.

Om dit hoofddoel te bereiken hebben we onderstaande subdoelen gesteld die allen toewerken naar het bereiken van ons hoofddoel: 
  • Eigenaarschap en ondernemerschap bij leerlingen 
  • Portfolio's 
  • Boostklas 
  • Doorgaande lijn PO-VO 
  • Andere schooltijden 
  • Talentontwikkeling