Het is allebei goed. 'Hij zegde af' is het...
Allen gebruik je om naar personen te verwijzen in...
WERKEN IN UNITS


Unitonderwijs
Het traditionele leerstofjaarklassensysteem is in onze nieuwe werkwijze vervangen door 'units'.  Deze organisatievorm past het beste bij het gepersonaliseerd leren waar onze school voor staat. Sinds het schooljaar 2019-2020 worden vier units binnen onze school onderscheiden. Naast de units van de basisschool kennen we nog een vijfde unit die bestaat uit onze peutergroepen.

Het unitonderwijs geven we op onze eigen wijze vorm. Wij willen namelijk geen school zijn die unitonderwijs als doel an sich hanteren. Unitonderwijs is voor ons slechts een organisatievorm, die ertoe moet bijdragen dat gepersonaliseerd leren mogelijk wordt gemaakt. Om goed onderwijs te geven geloven we erin dat drie factoren van essentieel belang zijn:
1. Rust en structuur
2. Kleine instructiegroepen
3. Onderwijs op niveau van het kind

Bekijk HIER de video waarmee u een inkijkje krijgt in de werkwijze in unit 2.


Mentorgroepen
De mentorgroepen zijn heterogeen samengesteld. Dit houdt in dat er leerlingen van verschillende jaargroepen door elkaar zitten, dat er een evenredige verdeling is van de zorg in de mentorgroepen, dat jongens en meisjes evenredig zijn verdeeld en dat er bij voorkeur geen broertjes en zusjes in dezelfde mentorgroep worden geplaatst, met uitzondering van tweelingen.

Pedagogisch handelen
Op De Klinkert wordt gewerkt met de volgende school brede regels die betrekking hebben op het gedrag van de kinderen:
 • Wij zijn aardig voor elkaar en onszelf;  
 • Wij zorgen voor een veilige school;  
 • Wij gaan respectvol om met spullen;  
 • Wij zijn eerlijk tegen elkaar;  
 • Wij luisteren naar elkaar.  
Wij hanteren als school een positieve benadering van de kinderen. Door te complimenteren wat een kind goed doet, stimuleren we het herhalen van dit positieve gedrag.

Didactisch handelen
Er wordt gedifferentieerd naar doel. Dit betekent dat kinderen uitleg krijgen in de basisvakken rekenen, taal, spelling en lezen omtrent doelen die voor hen van toepassing zijn. Leerlingen die het betreffende doel al hebben behaald, volgen op dat moment dus niet de instructie.  In ons didactisch handelen hanteren we de volgende uitgangspunten: 
 • Instructiegroepen worden geclusterd naar 'doelen'; 
 • Leerkrachten bespreken met de leerlingen wat het leerdoel van de instructie is; 
 • Leerkrachten geven een directe, expliciete instructie; 
 • Leerkrachten maken gebruiken van visuele ondersteuning; 
 • De instructie duurt max 20 minuten; 
 • Leerkrachten begeleiden leerlingen bij de verwerking; 
 • Begeleiding wordt zoveel mogelijk geboden door het stellen van vragen waardoor de leerling zelfkritisch leert kijken naar het eigen handelen;
 • Leerkrachten geven directe feedback tijdens de verwerking van leerstof.
Dagprogramma in een unit
De leerlingen starten een dag altijd op in hun eigen mentorgroep en sluiten daar ook de ochtend af. Gedurende de rest van de ochtend worden de leerlingen geclusterd naar leerdoelen en volgen zij in de ochtend instructies van 20 minuten per vakgebied.  De ochtenden staan in het teken van instructies, begeleiding en automatisering van de basisvakken (rekenen, taal, lezen, spelling).

De middagen vinden plaats in de mentorgroepen. De middagen worden gebruikt voor de vakgebieden wereldoriëntatie, kunst & cultuur, sociale vaardigheden en persoons- en talentontwikkeling. Op een vaste middag in de week vindt tevens de boostklas plaats voor leerlingen die wat extra ondersteuning nodig hebben.