Het is allebei goed. 'Hij zegde af' is het...
Allen gebruik je om naar personen te verwijzen in...
DOORGAANDE LIJN

Continuïteit van de doorgaande lijn in pedagogische aanpak vanuit de opvang naar school en van school
naar de opvang, is door de samenwerking makkelijker realiseerbaar. Een voor kinderen, hun ouders en medewerkers herkenbare pedagogische aanpak komt tot stand door een goede afstemming tussen de basisschool en peutergroep. Dit komt o.a. tot uiting door afstemming over thema's en activiteiten
en overleggen met de intern begeleider bij zorg. Samenwerking tussen leerkrachten en onze pedagogisch
medewerkers is daarnaast van essentieel belang om een eenduidige pedagogische lijn neer te zetten.

Om de samenwerking tussen de peutergroep en basisschool zo goed mogelijk vorm te geven, hebben wij er voor gekozen om onze werkwijze rondom het aanbod voor de sociaal emotionele ontwikkeling, het observatiesysteem, de VVE methode en de bijbehorende thema's, op elkaar aan te laten sluiten.
Tevens volgen leerkrachten en pedagogisch medewerkers gezamenlijk bijscholingscursussen en is er een gezamenlijke ondersteuningsstructuur. Periodiek is er overleg tussen school en peutergroep.

VVE
Door het werken met het VVE programma bieden wij ontwikkeling stimulerende activiteiten aan, waarbij wij de gehele brede ontwikkeling en met name de taalontwikkeling, stimuleren. Binnen ons dagelijks aanbod is de taalontwikkeling van de kinderen een belangrijk speerpunt. Wij vinden het erg belangrijk dat de kinderen van jongs af aan gestimuleerd worden in de hele brede ontwikkeling en dat zij een stevige basis leggen in hun taalontwikkeling.

Onze pedagogisch medewerksters zijn allemaal VVE-gecertificeerd.