West-Brabantse basisscholen luiden de noodklok over...
Agenda
10september2019
juf Denise jarig
11september2019
Loterij Jantje Beton
12september2019
Loterij Jantje Beton
12september2019
juf Rajae jarig
MEER- EN HOOGBEGAAFDHEID

De Wet op het Basisonderwijs schrijft in artikel 8 voor dat "het onderwijs zodanig ingericht dient te worden dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het onderwijs moet afgestemd worden op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen". 

In het kader van passend onderwijs hebben basisscholen de opdracht gekregen om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van ieder kind.
Hierbij gaat het om leerstofaanbod op het niveau dat het kind aankan, rekening houdend met de verschillende manieren waarop kinderen leren en voor een deel aansluitend bij de interesse van de kinderen.
Op basisschool De Klinkert willen wij dat er voor alle kinderen in zowel onderwijsinhoudelijk als pedagogisch didactisch opzicht een passend onderwijsaanbod gerealiseerd wordt, waarbij rekening wordt gehouden met onderlinge verschillen.
 
Meer- en hoogbegaafde kinderen hebben net als ieder ander kind het recht om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Voor deze kinderen is het gemiddelde leerstofaanbod niet voldoende om hen te kunnen voorzien in hun specifieke onderwijsbehoeften.
 
Aandacht voor excellentie en (hoog)begaafdheid begint met een goede wijze van signalering. Begaafde kinderen worden lang niet altijd herkend. Bij een oppervlakkige beoordeling wordt bijna de helft van de (hoog)begaafde kinderen onderschat. Kinderen die niet vroegtijdig worden gesignaleerd, lopen kans gedemotiveerd te raken, krijgen wellicht problemen met leerstrategieën, of lopen risico's in de vorm van onderpresteren.
 
Doel
Het doel is om de groep meer- en hoogbegaafde leerlingen tijdig te signaleringen en hen een uitdagend compact- en verrijkingsaanbod te bieden.
De aanpak voldoet aan de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde kinderen, waarbij de in hun potentie aanwezige capaciteiten voldoende ontwikkeld en ontplooid kunnen worden, zodat zij als betrokken, ondernemende en nieuwsgierige burgers succesvol in de maatschappij zullen functioneren.

Plusklas
Voor meer- en hoogbegaafde kinderen hebben wij een Plusklas. Dit is een voorziening om deze doelgroep onderwijs op maat te bieden en tegemoet komt aan hun specifieke onderwijsbehoeften. Het is een plek waar het kind samenkomt met ontwikkelingsgelijken en even helemaal zichzelf kan zijn. In de Plusklas wordt op onderzoekende wijze verdieping gezocht in verschillende thema's en modules. Denk hierbij aan onderwerpen als ondernemerschap,  weer & klimaat, kunst, het schrijven van een boek en de aarde.
Iedere leerling die deelneemt aan de Plusklas heeft een eigen individuele leerlingenkaart. In deze leerlingkaart is omschreven aan welke persoonlijke doelen en inhoudelijke doelen het kind voor de komende periode zal gaan werken. De eigen groepsleerkracht evalueert met het kind samen de kaart en stelt deze voor de nieuwe periode bij.   

Talent-Vaardig gecertificeerd
De Klinkert is gecertificeerd in het begeleiden van hoogbegaafde kinderen. Enkele leerkrachten hebben hiervoor een speciale opleiding gevolgd en zijn gecertificeerd 'Talent-Vaardig begeleider'.

Kijk hier welke scholen en leerkrachten gecertificeerd zijn.