Het is allebei goed. 'Hij zegde af' is het...
Allen gebruik je om naar personen te verwijzen in...
IN HET KORT

Plezier voorop
Met plezier naar school gaan is enorm belangrijk om tot leren te komen! Daarom zetten wij in op het plezierig samen spelen, werken en delen met elkaar.

Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van het schooljaar. Het proces van groepsvorming begint na een vakantie weer helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de mentor en de regels. Daarom is dit een belangrijke tijd om een goed pedagogisch klimaat in de klas te creëren. Daar heb je de rest van het jaar plezier van. De 'gouden weken' zijn weken waarin de groepsvorming tijdens de lessen centraal staat.

Op De Klinkert gaan wij met kinderen in gesprek. De ene keer zijn het diagnostische gesprekken over de leerinhoud, een andere keer staat het welbevinden van het kind centraal. Ook zal het eerste oudergesprek in het teken staan van het welbevinden van het kind. Het is belangrijk om te weten hoe een kind zich voelt in de groep. Vanaf groep 3 wordt de sociaal emotionele ontwikkeling 2x per jaar getoetst bij de kinderen. 

Gepersonaliseerd leren
Bij ons op school zien we ontwikkelpunten als een uitdaging om iets nieuws te leren, in plaats van een tekortkoming. Geborgenheid is daarbij een noodzaak. Feedback geven en reflecteren horen daarbij. Wij willen kinderen het inzicht geven over waar hij of zij nu staat in de ontwikkeling. Ontwikkeling staat centraal in alle keuzes die we maken. Wat heeft een leerling of leerkracht nodig om een volgende stap te zetten in zijn/ haar  ontwikkeling.

We gaan in ons aanbod uit van verschillen in ontwikkeling en manier van leren tussen leerlingen. We stimuleren betrokkenheid bij het eigen leerproces. Verantwoordelijkheidsgevoel wordt gestimuleerd door leerlingen de ruimte te geven eigen keuzes te maken in hun weekplanning, maar ook door met hen te reflecteren op hun eigen ontwikkeling aan de hand van de analyse van toetsen en middels kindgesprekken en portfoliogesprekken.

Wij werken vanuit vaardigheidslijnen. Dit zijn lijnen waarbij alle leerdoelen beschreven staan. Deze vaardigheidslijnen vormen het uitgangspunt voor ons onderwijs. We werken aan de hand van leerlingdoelen, waardoor voor iedereen duidelijk is waarom we doen wat we doen en wat nodig is om de volgende stap in de ontwikkeling te bereiken. Kinderen die aan de dezelfde leerdoelen werken worden geclusterd. We bieden gepersonaliseerd onderwijs, maar geen individueel onderwijs.

Rijke leeromgeving
We werken vanuit een rijke, uitdagende leeromgeving waarin de ruimtes zijn ingedeeld naar verschillende onderwijsbehoeften en leerstijlen van leerlingen. Zo zijn er plekken ingericht waar kinderen kunnen samenwerken, maar ook plekken waarbij kinderen alleen kunnen werken aan de opdracht. Ook zijn er op verschillende plekken in het gebouw beweegelementen gerealiseerd. Kinderen profiteren van bewegend leren omdat het een positieve invloed heeft op voor leren belangrijke hersenactiviteiten en daardoor op de leerprestaties.

Brede ontwikkeling
Bij een brede ontwikkeling gaat het erom dat kinderen zich ontwikkelen tot competente personen. Daaronder verstaan we het vermogen om te denken, te voelen en te handelen. Kinderen krijgen hiermee greep op de (sociale) wereld en leren hun plaats te bepalen in deze wereld.