Vooralsnog is alleen 'Ik ga naar het werk' of 'Ik ga...
Betekenis plotseling opkomende, sterk in...
IN HET KORT

Op De Klinkert vinden wij dat goed onderwijs moet gaan om optimale ontwikkeling en ontplooiing voor iedereen. Als school bereiden wij de kinderen voor op de wereld van morgen. Zij hebben kennis, vaardigheden en attitudes nodig om straks te kunnen participeren in de samenleving en daaraan als wereldburger, hun eigen waardevolle bijdrage te leverenDat is het doel van ons onderwijs.

Wereldburgers
Dat doen wij niet alleen door het aanbieden van basisvakken als rekenen en taal maar ook door hen te stimuleren zich te ontwikkelen als mens en als burger, deel uitmakend van de wereld om hen heen. Wij stimuleren kinderen om uit te groeien tot een wereldburger die in vrijheid leeft, initiatief durft te nemen maar ook verantwoordelijkheid draagt. In een veilige omgeving maken zij kennis met thema's als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit. De school fungeert hierbij als oefenplaats in hun proces van groei naar volwassenheid.

Plezier voorop
Met plezier naar school gaan is enorm belangrijk om tot leren te komen! Daarom zetten wij in op het plezierig samen spelen, werken en delen met elkaar.

Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van het schooljaar. Het proces van groepsvorming begint na een vakantie weer helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de mentor en de regels. Daarom is dit een belangrijke tijd om een goed pedagogisch klimaat in de klas te creëren. Daar heb je de rest van het jaar plezier van. De 'gouden weken' zijn weken waarin de groepsvorming tijdens de lessen centraal staat.

Op De Klinkert gaan wij met kinderen in gesprek. De ene keer zijn het diagnostische gesprekken over de leerinhoud, een andere keer staat het welbevinden van het kind centraal. Ook zal het eerste oudergesprek in het teken staan van het welbevinden van het kind. Het is belangrijk om te weten hoe een kind zich voelt in de groep. Vanaf groep 3 wordt de sociaal emotionele ontwikkeling 2x per jaar getoetst bij de kinderen. 

Pedagogisch handelen
Op De Klinkert wordt gewerkt met de volgende school brede regels die betrekking hebben op het gedrag van de kinderen:

 • Wij zijn aardig voor elkaar en onszelf;  
 • Wij zorgen voor een veilige school;  
 • Wij gaan respectvol om met spullen;  
 • Wij zijn eerlijk tegen elkaar;  
 • Wij luisteren naar elkaar.  

Wij hanteren als school een positieve benadering van de kinderen. Door te complimenteren wat een kind goed doet, stimuleren we het herhalen van dit positieve gedrag.

Gepersonaliseerd leren
Bij ons op school zien we ontwikkelpunten als een uitdaging om iets nieuws te leren, in plaats van een tekortkoming. Geborgenheid is daarbij een noodzaak. Feedback geven en reflecteren horen daarbij. Wij willen kinderen het inzicht geven over waar hij of zij nu staat in de ontwikkeling. Ontwikkeling staat centraal in alle keuzes die we maken. Wat heeft een leerling of leerkracht nodig om een volgende stap te zetten in zijn/ haar  ontwikkeling.

We gaan in ons aanbod uit van verschillen in ontwikkeling en manier van leren tussen leerlingen. We stimuleren betrokkenheid bij het eigen leerproces. Verantwoordelijkheidsgevoel wordt gestimuleerd door leerlingen de ruimte te geven eigen keuzes te maken in hun weekplanning, maar ook door met hen te reflecteren op hun eigen ontwikkeling aan de hand van de analyse van toetsen en middels kindgesprekken en portfoliogesprekken.

Wij werken vanuit vaardigheidslijnen. Dit zijn lijnen waarbij alle leerdoelen beschreven staan. Deze vaardigheidslijnen vormen het uitgangspunt voor ons onderwijs. We werken aan de hand van leerlingdoelen, waardoor voor iedereen duidelijk is waarom we doen wat we doen en wat nodig is om de volgende stap in de ontwikkeling te bereiken. Kinderen die aan de dezelfde leerdoelen werken worden geclusterd. We bieden gepersonaliseerd onderwijs, maar geen individueel onderwijs.

Didactisch handelen
Er wordt gedifferentieerd naar doel. Dit betekent dat kinderen uitleg krijgen in de basisvakken rekenen, taal, spelling en lezen omtrent doelen die voor hen van toepassing zijn. Leerlingen die het betreffende doel al hebben behaald, volgen op dat moment dus niet de instructie.  In ons didactisch handelen hanteren we de volgende uitgangspunten: 

 • Instructiegroepen worden geclusterd naar 'doelen'; 
 • Leerkrachten bespreken met de leerlingen wat het leerdoel van de instructie is; 
 • Leerkrachten geven een directe, expliciete instructie; 
 • Leerkrachten maken gebruiken van visuele ondersteuning; 
 • Korte, maar krachtige instructiemomenten op niveau; 
 • Leerkrachten begeleiden leerlingen bij de verwerking; 
 • Begeleiding wordt zoveel mogelijk geboden door het stellen van vragen waardoor de leerling zelfkritisch leert kijken naar het eigen handelen;
 • Leerkrachten geven directe feedback tijdens de verwerking van leerstof.
Rijke leeromgeving
We werken vanuit een rijke, uitdagende leeromgeving waarin de ruimtes zijn ingedeeld naar verschillende onderwijsbehoeften en leerstijlen van leerlingen. Zo zijn er plekken ingericht waar kinderen kunnen samenwerken, maar ook plekken waarbij kinderen alleen kunnen werken aan de opdracht. Ook zijn er op verschillende plekken in het gebouw beweegelementen gerealiseerd. Kinderen profiteren van bewegend leren omdat het een positieve invloed heeft op voor leren belangrijke hersenactiviteiten en daardoor op de leerprestaties.

Brede ontwikkeling
Bij een brede ontwikkeling gaat het erom dat kinderen zich ontwikkelen tot competente personen. Daaronder verstaan we het vermogen om te denken, te voelen en te handelen. Kinderen krijgen hiermee greep op de (sociale) wereld en leren hun plaats te bepalen in deze wereld.