Betekenis kunstmatige bocht (in een parcours) ...
ZORG VOOR IEDER KIND
 
Gedurende de veranderingen in het onderwijs blijven de scholen binnen de Borgesiusstichting de ontwikkeling van de kinderen optimaal stimuleren door het geven van goed onderwijs. Goed onderwijs betekent dat het
onderwijs op een school past bij de onderwijsbehoeften van het kind.

De Klinkert omarmt de visie om te komen tot een inclusievere onderwijsvoorziening waar kinderen met en zonder beperking of ziekte samen naar school gaan, met behoudt van het speciaal onderwijs voor kinderen die dat nodig hebben.

Soms is de gewone ondersteuning (basisondersteuning) van de school niet genoeg en zet de school extra ondersteuning in. Het kan ook zo zijn dat de extra ondersteuning niet genoeg is. Er wordt dan gekeken of een van de andere dertien scholen van de Borgesiusstichting deze ondersteuning kan bieden. 
Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk kinderen thuisnabij naar school gaan en hier onderwijs en waar nodig zorg op maat krijgen.

Als er geen school is binnen de Borgesiusstichting die tegemoet kan komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van een kind, wordt gekeken of een school van een andere stichting in de omgeving dit wel kan bieden. Dit kan een gewone school zijn of een school voor speciaal (basis)onderwijs. De stichtingen in de omgeving waartoe de scholen behoren vormen een samenwerkingsverband. De Borgesiusstichting valt onder Stichting Samenwerkingsverband Roosendaal en Moerdijk PO3200.