Vooralsnog is alleen 'Ik ga naar het werk' of 'Ik ga...
Betekenis plotseling opkomende, sterk in...
OUDERPARTICIPATIE

Directeur Ron Kruis: "Educatief partnerschap bestaat niet alleen uit betrokkenheid en participatie. De nadruk ligt op de dialoog tussen ouders en school en de wederzijdse betrokkenheid."

Educatief partnerschap
De Klinkert heeft in haar doelstelling staan, zo goed mogelijk onderwijs te willen geven. Wij geloven dat wij dat alleen kunnen als we samen met de ouders verantwoordelijkheid nemen voor de kinderen. 

Samen verantwoordelijkheid nemen, wil zeggen dat wij als school graag met ouders samenwerken om hun kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

Wij nodigen ouders dan ook zo vroeg mogelijk uit om samen na te denken over de beste manier om hun kinderen te helpen. Vaak lukt dat het beste wanneer we zowel thuis als op school op één lijn zitten.

Verschillende vormen van ouderparticipatie
Ouders voelen zich nauw betrokken bij het onderwijsleerproces van hun kind. Vanuit die belangstelling zijn veel ouders dan ook actief binnen de school. Er worden verschillende vormen van ouderbetrokkenheid onderscheiden.

Ouders helpen hun kind
Deze hulp geeft de ouder aan het eigen kind of de leerkracht, zodat het kind beter wordt begeleid. Een heel scala aan activiteiten valt hieronder. Bijvoorbeeld:

 • het signaleren van zaken waar een kind mee worstelt;
 • het in het gezin bespreken van zaken als de omgang met anderen, werkhouding, etc.;
 • het regelmatig bespreken en controleren van het gebruik van social media van hun kind;
 • het behulpzaam zijn bij huiswerk of onderwijs op afstand.

Ouders helpen de school
Deze traditionele vorm van ouderhulp ontlast de leerkrachten, zodat zij meer tijd hebben voor hun lesgevende taak. Bijvoorbeeld:

 • het schoonmaken en repareren van speelmateriaal;
 • het meehelpen bij het organiseren van activiteiten;
 • het helpen bij hoofdluiscontrole.

Ouders helpen de leerkracht op school
Ouders doen daadwerkelijk mee in het onderwijs of zorgen voor hulpmiddelen. Maar zij houden zich niet bezig met het bepalen van de inhoud van het onderwijs. Leerkrachten zijn en blijven hiervoor verantwoordelijk. Deze vorm van ouderhulp geeft leerkrachten meer tijd, zodat er bijvoorbeeld ruimte is voor hulp aan kinderen die het op dat moment nodig hebben. Bijvoorbeeld:

 • een groepje kinderen begeleiden als leesouder;
 • leerlingen begeleiden bij het werken met Bouw!

Ouders helpen beleidsmatig meedenken
Ouders denken mee met het beleid van de school. Activiteiten waarin deze vorm van ouderhulp tot uitdrukking komt:

 • het functioneren van de ouders in de medezeggenschapsraad;
 • het functioneren van ouders in het dagelijks bestuur van de oudervereniging;
 • het functioneren van ouders in het kwaliteitsforum;
 • ouders die uitgenodigd worden tijdens een moment van Op de koffie.......