Betekenis vermindering of verdwijning van...
Namen van unieke personen, plaatsen, organisaties,...
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De medezeggenschapsraad (MR) op school is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeelsleden, meepraten, meedenken en adviseren over schoolbeleid.
Bij de Borgesiusstichting zijn meerdere scholen aangesloten. Dat betekent dat wij ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) kennen. Leden van de GMR praten mee over het bovenschools beleid, waaronder de verdeling van de financiële middelen over de scholen. 

Wet medezeggenschap 
De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) is sinds 1 januari 2007 van kracht. Deze wet regelt de inspraak van personeel en ouders in het onderwijs: de medezeggenschap op school. Met de invoering van de WMS zijn de rechten van ouders en onderwijspersoneel wettelijk versterkt.

Stem van ouders
De schoolleiding of het schoolbestuur is verplicht om een medezeggenschapsraad te hebben en deze te betrekken bij nieuw schoolbeleid. Medezeggenschap op school is daarmee een belangrijk instrument om de eigen school te controleren en de stem van ouders mee te wegen bij nieuw schoolbeleid.

Rol van de MR
Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Meepraten over verschillende onderwerpen is dan ook de rol van de medezeggenschapsraad. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapsraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar.

De MR vindt het belangrijk dat ze benaderbaar zijn voor ouders om hun inbreng mee te kunnen nemen in de vergaderingen. Ouders zijn welkom om bij een vergadering aan te sluiten, wel graag vooraf aanmelden bij de secretaris. 
De MR is te bereiken via: mrklinkert@borgesius.net 

Samenstelling MR
De MR bestaat uit de volgende leden van het personeel en uit vertegenwoordigers van de ouders/verzorgers:
​​​​​​
  • Daniëlle Verhulst (O), voorzitter
  • Corine Wagemakers (O)
  • Moniek Oomen (O)
  • Merijn de Kok (O)
  • Eveline Brans (P), secretaris
  • Sanne van Gelder (P)
  • Koen den Hollander (P)
  • Lauran Dekkers (P) 

De leden van de MR worden gekozen voor een periode van drie jaar. 
Vergaderdata 2023-2024
maandag 4 september 19:45u
maandag 6 november 19:45u
maandag 18 december 19:45u
maandag 5 februari 19:45u
maandag 8 april 19:45u
maandag 10 juni 19:45u