De explosieve toename van het aantal...
OPBRENGSTEN

Cito Eindtoets
In groep 8 maken de leerlingen de bekende Eindtoets basisonderwijs van Cito. Deze toets meet de prestaties van ieder kind in taal, rekenen en informatieverwerking. De prestaties van alle leerlingen in groep 8 bij elkaar zeggen iets over het resultaat dat onze school haalt. Het eindresultaat van alle scholen in Nederland ligt tussen 500 en 550; het landelijke gemiddelde ligt jaarlijks rond 535.

Om te zien of onze school het goed doet, vergelijken we onze score met die van andere scholen.
 
 resultaat 2013  2014  2015   2016  2017 2018  2019  2020 
 Gemiddelde De Klinkert 537,8 534,3  544,8 537,7 539,8 541,6 537,3 Covid
 Gemiddelde Borgesiusstichting 534,8 534,0  537,2 535,2 536,5 537,5 536,8 Covid
 Landelijk gemiddelde  535,0  534,4  535,3 534,9 535,2 534,9 535,7 Covid

Bekijk HIER de schoolscore van 2019.
Vanwege Covid-19 heeft de overheid besloten om in 2020 geen Centrale Eindtoets af te nemen.

De inspectie wil een zo stabiel mogelijk oordeel uitspreken. Eén zwakke jaargroep leerlingen kan een vertekend beeld geven van de opbrengsten van de school. Daarom kijkt de inspectie bij de beoordeling van de eindresultaten naar ten minste drie jaargroepen (cohorten). Het volgende oordeel/waardering is van toepassing voor De Klinkert:

De gemiddelde leerresultaten liggen in drie opeenvolgende schooljaren op of boven de ondergrens. De kwalificatie voldoende is van toepassing.


Uitstroom naar het voortgezet onderwijs
In onderstaande tabel kunt u zien naar welk type voortgezet onderwijs onze leerlingen zijn uitgestroomd.
 
schooljaar  lwwo  vmbo vmbo/havo havo havo/vwo overig totaal
 2012-2013  0  4  4 3 4 0 15
 2013-2014 1 4 5 4 6 0 21
 2014-2015 0 5 6 2 5 0 18
2015-2016 0 3 5 5 5 1 19
2016-2017 0 4 9 6 9 0 28
2017-2018 1 5 8 9 8 0 31
2018-2019 0 4 9 6 5 0 24
2019-2020 0 8 2 5 4 0 19