Betekenis vermindering of verdwijning van...
Namen van unieke personen, plaatsen, organisaties,...
ONTDEKKEND- EN ONDERZOEKEND LEREN

We hebben er op De Klinkert voor gekozen om de 21e eeuwse vaardigheden tegelijkertijd vanuit zowel de onderbouw als de bovenbouw te integreren in het curriculum van het onderwijs. Binnen de school wordt gewerkt aan het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden middels ontdekkend- en onderzoekend leren.

Talentontwikkeling
Om te leren ontdekken wie je bent als persoon, waar je talenten liggen en hoe je vaardigheden kunt ontwikkelen, is het essentieel om onderwijs te geven waar kinderen ruimte in krijgen zichzelf te laten zien en te ontwikkelen. Om deze reden bieden wij ontdekkend leren in de onderbouw aan en in de middenbouw gaan we geleidelijk aan tot het onderzoekend leren en dat bouwen we in de bovenbouw steeds verder uit.


Ontdekkend leren
Ontdekkend leren vindt wekelijks plaats rondom STEAM-activiteiten die aansluiten bij het thema dat op dat moment centraal staat binnen de units.

STEAM staat voor Science, Technologie, Engineering, Arts & Math. Vanuit een thema dat dicht bij de
belevingswereld van de kinderen ligt, verbinden we technische, technologische en kunstzinnige
vaardigheden aan taal en rekenen. We doen dit vanuit een didactiek van onderzoeken en ontwerpen, waarbij we willen opmerken dat we 'harde Skills' en kennis eveneens belangrijk vinden. We koppelen  hierbinnen het denken direct aan het doen door middel van hands-on activiteiten. Zo blijft de kennis beter  beklijfd en leren ze betekenisvol. We dagen de kinderen zoveel mogelijk uit zelf verantwoordelijk te worden ten aanzien van hun leerproces, dat ze leren door fouten te maken en opnieuw te proberen en dat ze veel kunnen leren van elkaar. We stimuleren ze problemen eerst zelf of samen op te lossen en creatief te zijn in
het bedenken van nieuwe producten en toepassingen.

Onderzoekend leren
Onderzoekend leren vindt wekelijks plaats rondom de wereld oriënterende vakken. Leerlingen krijgen eerst inspiratiebijeenkomsten waar informatie (kerndoelen) over het betreffende onderwerp wordt gegeven. Vervolgens mogen zij een onderdeel uitlichten waar ze een verdiepend onderzoekje over gaan doen en deze tot slot presenteren aan de klas. De presentaties maken de leerlingen vanuit creatieve technologie.