UW KIND AANMELDEN VOOR SCHOOL

En nu naar de basisschool
U kunt het aanmeldformulier HIER downloaden.

Met dit aanmeldformulier meldt u uw kind aan op De Klinkert. Vraag eventueel de school om hulp bij het invullen. Lever dit ingevulde formulier in bij de administratie van De Klinkert. 
Let op: dit betreft een (voor-)aanmelding en nog geen definitieve inschrijving of plaatsing. Lees hieronder de procedure aanname. 

Boekje welkom op De Klinkert
Om uw kind goed voor te kunnen bereiden op de eerste schooldag, ontvangt u van ons het boekje 'Welkom op De Klinkert'. Dit boekje is geschreven door Astrid Reijman en tot stand gekomen met onze kleuterleerkrachten. Met dit prentenboekje kunt u uw kind voorbereiden op de eerste schooldag. Hierin kunt u lezen en zien wat we allemaal doen op school en specifiek hoe de dagelijkse routines verlopen op De Klinkert.

Procedure aanname
Kennismaking met de school
Wanneer een ouder geïnteresseerd is in onze school, kan er via de website of telefonisch een afspraak gemaakt worden voor een kennismakingsgesprek en rondleiding met de directeur. In dit gesprek krijgen ouders een beeld van de school en het onderwijs en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Vanzelfsprekend mag uw kind ook mee tijdens dit gesprek.

Aanmelding en voor-aanmelding
Als ouders aangeven dat zij graag verder willen in het aanmeldproces, kunnen zij zich aanmelden middels een aanmeldformulier. Dit kan tijdens het kennismakingsgesprek, of op een later moment. Indien het kind nog geen 3 jaar is, is er sprake van een voor-aanmelding. Op dit aanmeldformulier wordt er ook getekend voor de overdracht met de huidige school/kinderopvang/peuterspeelzaal.

Intake
Als de aangemelde leerling ruim 3,5 jaar is, maakt een intern begeleider (IB'er) van de school een afspraak voor een intakegesprek. Bij dit gesprek is tenminste één ouder aanwezig, evenals het kind. Tijdens het intakegesprek worden er vragen gesteld om te kunnen inschatten wat de ondersteuningsbehoeften van de leerling zijn. De ouders dienen aan te geven of hun zoon/dochter extra ondersteuning nodig zal hebben en/of hun kind bij de vorige school/voorschoolse peuteropvang al extra ondersteuning kreeg.

Bepalen of de school passende ondersteuning kan bieden
In het geval er sprake is van een extra of bijzondere ondersteuningsbehoefte, zal de school onderzoeken en beoordelen in hoeverre de school die ondersteuning kan bieden. In dit geval worden de volgende stappen gevolgd:

 1. De IB'er brengt de ondersteuningsbehoeften van de leerling in kaart.
 2. De IB'er toetst de extra ondersteuningsbehoefte van de aangemelde leerling aan de ondersteuning die geboden kan worden op school.
 3. De IB'er toetst de benodigde ondersteuning aan de in het SOP (schoolondersteuningsprofiel) beschreven grenzen van ondersteuning.
 4. De IB'er van de school bespreekt de bevindingen en de inschatting m.b.t. kans op succes bij plaatsing met de directie en de directeur beslist of de leerling kan worden geplaatst.
 5. De school informeert de ouders van het betreffende kind binnen de wettelijke termijn na de intake of hun kind kan worden ingeschreven.
 6. Als de school de gewenste ondersteuning niet kan bieden, dan heeft de school de plicht om in overleg met ouders naar een andere geschikte onderwijsplek te zoeken en gedurende een eventuele overbruggingsperiode te voorzien in het onderwijs.

Sommige leerlingen hebben ondersteuning nodig die de school niet kan bieden. Dit onderzoeken we per leerling. Als een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan we kunnen bieden, wordt er naar een andere reguliere school of school voor speciaal onderwijs gezocht, die deze zorg wel kan bieden. Wordt de leerling op een andere reguliere school geplaatst, dan gaat de zorgplicht over naar de nieuwe school.

Inschrijving
Indien de IB'er van de school na het intakegesprek de inschatting maakt dat De Klinkert de leerling kan plaatsen omdat we kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte, krijgen de ouders het inschrijfformulier mee. Dit wordt door ouders ingevuld en samen met een kopie van het paspoort/ID-kaart (dat na registratie wordt vernietigd) ingeleverd bij de administratie. De gegevens, als genoteerd op het inschrijfformulier, worden door de administratief medewerker in ParnasSys ingevoerd en uitgewisseld met DUO. Indien er sprake is van een scholenwissel, informeert de school de vorige school dat de leerling is ingeschreven.

Kennismaking met de leerkracht en wenmomenten plannen
Ongeveer zes weken voordat de leerling 4 jaar wordt, neemt de nieuwe leerkracht en/of de interne begeleider contact op met de ouders om de wenmomenten (maximaal vijf) in te plannen. Ook wordt er dan geïnformeerd of er nog relevante zaken zijn waar de school van op de hoogte moet zijn die na het intakegesprek hebben plaatsgevonden.

Starten op de school
Vanaf 3 jaar en 10 maanden mag een kind alvast een aantal halve dagen naar school om te wennen. Deze kennismakingsperiode duurt maximaal 5 halve dagen. Vanaf 4 jaar mag een kind elke dag naar school en meedoen met het onderwijs, vanaf 5 jaar is een leerling leerplichtig. Kinderen van de peuteropvang gaan automatisch wennen bij de kleutergroep waar zij gaan instromen.

Verandering van basisschool
Kinderen van gezinnen die verhuizen naar Oudenbosch zijn welkom op De Klinkert, waarbij bovenstaande kennismakings-, intake en aanmeldingsprocedure wordt gevolgd.

Soms zijn ouders op zoek naar een andere school in hun woonplaats, omdat ze ontevreden zijn over de school waar het kind nu zit. Wij zijn uiterst terughoudend in de aanname van kinderen die reeds op een andere school staan ingeschreven.

Weigeren van een leerling
De Klinkert kan een leerling niet plaatsen als:

 • De leerling niet zindelijk is of niet zelfstandig naar het toilet kan;
 • De ouder(s)/opvoeder(s) niet achter de visie, identiteit en omgangsregels van de school staan;
 • De Klinkert tijdens het aannameproces niet over voldoende informatie beschikt om de ondersteuningsbehoefte/zorg in beeld te brengen;
 • De Klinkert de benodigde zorg/ondersteuning niet kan leveren;
 • Er door plaatsing sprake kan zijn van ernstige verstoring van de rust in de groep waardoor dit ten koste gaat van het welzijn van andere leerlingen;
 • Een leerjaar vol is.