ZORG VOOR IEDER KIND
Passend onderwijs
Sinds 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend Onderwijs beoogt dat zoveel mogelijk kinderen regulier onderwijs kunnen volgen.

De intern begeleider
De intern begeleider op De Klinkert is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. De intern begeleider volgt iedere leerling van school door:
 • leerlingenbesprekingen met de mentoren
 • het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen vanuit de leerlingvolgstystemen en vragenlijsten
 • eigen observaties (geldt niet voor iedere leerling)
De intern begeleider bekijkt of de leerling een adequate ontwikkeling doormaakt, zowel op leergebied als op sociaal en emotioneel gebied. Soms verloopt de ontwikkeling van een kind niet zonder problemen. De intern begeleider zorgt dan voor passende zorg voor het kind. Samen met de ouders/verzorgers en de groepsleerkracht volgt de intern begeleider een stappenplan om het probleem inzichtelijk te maken met als doel het probleem te verhelpen.

Intern begeleider unit onderbouw (OB) en peuters: Véronique de Wit
Intern begeleider unit middenbouw (MB) en NT2: Gitte Aerden
Intern begeleider unit bovenbouw (BB): Nicole Lauwen

1-Zorgroute
Op De Klinkert wordt gewerkt volgens de 1-zorgroute vanuit de HGPD-visie. De 1-zorgroute houdt in dat we werken volgens de procedure van HGW en opbrengstgericht werken:
 • De school gebruikt leerlingkaarten en voor de zorgleerlingen groeidocumenten voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen;
 • Leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van leerlingen;
 • Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de ondersteuning;
 • De school voert de ondersteuning planmatig uit;
 • De school evalueert de effecten van de ondersteuning;
 • De school zoekt de structurele samenwerking met ketenpartners waar noodzakelijke interventies op leerling niveau haar eigen kerntaak overstijgen.

Basis ondersteuning  
De basisondersteuning bestaat uit:

 • geleverde basiskwaliteit zoals beschreven door de inspectie;
 • de school gebruikt leerlingkaarten en voor de zorgleerlingen groeidocumenten voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen;
 • preventieve en licht curatieve interventies, bijvoorbeeld het aanbod voor kinderen met dyslexie.
 • onderwijsondersteuningsstructuur (hoe werkt de school samen met andere organisaties en specialisten);
 • de school voert de ondersteuning planmatig uit; De stimulerende en belemmerende factoren en de onderwijsbehoeften van elke leerling zijn bekend en voor zover mogelijk past de school haar onderwijsaanbod hier op af;
 • de school evalueert de effecten van de ondersteuning;
 • de school zoekt de structurele samenwerking met ketenpartners waar noodzakelijke interventies op leerling niveau haar eigen kerntaak overstijgen.

Extra ondersteuning
Een zorgleerling is een leerling met specifieke ondersteuningsbehoeften. Deze ondersteuningsbehoeften worden geformuleerd in het groeidocument wanneer de leerlingkaart niet meer toereikend is. Deze extra ondersteuningsbehoefte geeft de mogelijkheden weer die de basisondersteuning overstijgen. Deze extra ondersteuning wordt georganiseerd in de vorm van arrangementen. Deze kunnen licht en kortdurend van aard zijn of zwaar en langdurig. De mogelijkheden van het kind en overleg tussen ouders en school bepalen samen wat nodig is, maar ook wat haalbaar is.
 
Wanneer de onderwijsbehoeften van het kind dermate intensief en complex zijn en waar mogelijk een andere reguliere school in kan voorzien, wordt deze mogelijkheid in samenspraak met de ouders onderzocht.  


Ontwikkelperspectief
Het is mogelijk dat een leerling op één of meerdere leergebieden een achterstand opbouwt. Als die
achterstand een half jaar of meer is, is er extra ondersteuning nodig. Voor leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben, stelt de school in overleg met ouders een ontwikkelperspectief op.
Hierin staat welke onderwijsdoelen de leerling mogelijk kan behalen. Bij het vaststellen van de doelen die we willen bereiken, gaan we uit van hoge verwachtingen. We willen onszelf en de leerling stimuleren om het
beste uit de leerling te halen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Naast de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen is de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen evenzeer van belang. Voor de sociaal-emotionele vorming hebben wij de methode Leefstijl ingevoerd. Wekelijks worden hieruit lessen gegeven. 

Samenwerkingsverband PO3002
De Klinkert is aangesloten bij het samenwerkingsverband PO3002 voor alle basisscholen in de regio Roosendaal/Moerdijk e.o.
Wettelijk is vastgesteld dat iedere school een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opstelt. Dit is een document waarin de school de taken, de verantwoordelijkheden en de werkwijze ten aanzien van passend onderwijs vastlegt en beschrijft hoe de vastgestelde basisondersteuning wordt vormgegeven. Daarnaast wordt beschreven welke extra ondersteuning een school biedt. 
De individuele schoolondersteuningsprofielen worden binnen PO3002 gebruikt om tot een dekkend aanbod binnen de regio te komen. 

Schoolondersteuningsprofiel
In het kader van Passend Onderwijs heeft elke school een schoolondersteunigsprofiel (SOP) geschreven. Hierin staat beschreven wat de school leerlingen kan bieden aan basis- en extra ondersteuning.

Bekijk HIER het schoolondersteuningsprofiel van De Klinkert.