WERKEN MET KLEUTERS
 
Onderwijskundig vormgever Gwynn Franssen-van Veldhoven: "Op De Klinkert durven we ongelijk te behandelen om gelijkheid te bevorderen"


Een kijkje bij de kleuters (unit onderbouw)
In onze kleutergroepen wordt uw kind op spelende wijze op het eigen niveau uitgedaagd en gestimuleerd in de ontwikkeling, omdat wij het beste willen voor ieder kind!
Kinderen zijn continu in ontwikkeling. Niet op alle gebieden tegelijk en niet op alle gebieden in hetzelfde tempo. Ontwikkeling is een proces dat geleidelijk verloopt en meestal langere tijd in beslag neemt. Kleuters ontwikkelen ook sprongsgewijs en in fasen.

Bij de kleuters vindt het onderwijs op spelende wijze plaats. Kleuters leren ontzettend veel van spel en spelvormen sluiten perfect aan bij de leeftijd van het jonge kind. In de kleuterperiode wordt de basis gelegd voor de verdere schoolloopbaan van het kind.

Het uitgangspunt van ons onderwijs is dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken. In het leerstofjaarklassensysteem is het ongebruikelijk dat kleuters op verschillende momenten in het schooljaar kunnen starten met de leerstof van begin groep 3. Daarom gaat op De Klinkert een nieuwe groep van start na de herfstvakantie: de doorstroomgroep 2/3.

De nieuwe doorstroomgroep 2/3 is een groep voor kinderen die de einddoelen van groep 2 (fase 6 van Dorr) hebben behaald gedurende het schooljaar.

De kinderen worden in deze groep spelenderwijs gestimuleerd in  de volgende stap van hun ontwikkeling. Het moment van instroom in de groep is flexibel en wordt bepaald door het moment waarop het kind de einddoelen van groep 2 heeft behaald. 

In de doorstroomgroep 2/3 worden fase 7-doelen van Dorr aangeboden. Dit zijn doelen van begin groep 3.
Als kinderen vervolgens doorstromen naar groep 3 is er meer ruimte voor het aanbod en de automatisering van de complexere leerdoelen (fase 8 en 9) zodat deze beter ingeoefend kunnen worden en kinderen een stevigere basis voor de rest van hun schoolloopbaan leggen.

In de groep wordt spelenderwijs gewerkt maar leren kinderen ook voor langere tijd te werken op het platte vlak. In de groep wordt het dagritme aangehouden van de kleutergroepen, maar worden andersoortige hoeken ingericht en andersoortig ontwikkelingsmateriaal ingezet. Zowel het ontwikkelingsmateriaal als de hoeken bevatten de doelen van begin groep 3 (fase 7).

Ook in kringactiviteiten wordt spelenderwijs aan de doelen gewerkt. Met de nieuwe doorstroomgroep 2/3 zorgen we dat kinderen gestimuleerd worden om zich door te ont-wikkelen. Dit is dan ook het hoofddoel van de opzet van de doorstroomgroep. Kinderen mogen niet geremd worden in hun ontwikkeling en anderzijds werkt het onzekerheid in de hand als kinderen overvraagd worden. De doorstroomgroep 2/3 biedt hier een ideale uitkomst in.