Het is allebei goed. 'Hij zegde af' is het...
Allen gebruik je om naar personen te verwijzen in...
VISIE, MISSIE EN AMBITIE

Ideologie
'Bijzonder zijn' is waar wij in geloven. Anders denken maakt bijzonder. Bijzonder zijn bevordert de ontwikkeling van 'uniek zijn en eigenheid'.  Wij geloven erin dat een mens pas echt tot zijn recht kan komen in de maatschappij wanneer het de kans heeft gekregen zich als uniek individu te ontwikkelen.
 
Visie
De maatschappij vraagt meer en meer om nieuwe kennis en vaardigheden. Flexibele, zelfstandige burgers met goede sociale en communicatieve vaardigheden en een onderzoekende houding, is wat er nodig is voor het goed functioneren in de toekomstige maatschappij. Er wordt vastgehouden aan bestaande onderwijsconcepten en structuren, waardoor kinderen niet altijd goed of op de juiste manier worden voorbereid op hun volwassen leven.
De maatschappij vraagt om uniekheid en daar wordt onvoldoende aan tegemoet gekomen met de huidige onderwijsconcepten waarin processen en producten vooraf al zijn vastgelegd.
Door vast te houden aan bestaande structuren wordt vooral kennis overgedragen en ontbreekt het aan de ontwikkeling van essentiële vaardigheden zoals assertiviteit, samenwerking, een flexibele houding en zelfkennis, waardoor het moeilijk wordt om jezelf als uniek individu te ontwikkelen. Laat staan het beste uit jezelf te halen.
De samenleving vraagt op de dag van vandaag van het onderwijs het roer om te gooien. Een kind bijzonder laten zijn is wat we allemaal willen. Het vraagt om een kindgerichte aanpak, met goede begeleiding en ruimte om het kind te laten ontdekken wie hij/zij is. Alleen wanneer dit geboden wordt, zal het kind zich optimaal en ongeremd kunnen ontwikkelen waardoor het zichzelf zal overtreffen.

Missie
Zoals iedere school verzorgen wij kwalitatief goed onderwijs en zijn wij ons bewust van de gedeelde pedagogische taak die wij met ouders hebben. Daarnaast willen wij kinderen laten geloven in zichzelf en toerusten met kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om zich optimaal te laten ontwikkelen.  
Wij zien het als onze taak om kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen die behalve vaardig ook waardig en aardig zijn, voor zichzelf en voor hun omgeving. Het kind staat daarom centraal. Er zal altijd gekeken worden naar wie het kind als individu is, wie het wil zijn en wat het nodig heeft om zijn/haar eigen identiteit te ontwikkelen. Wij gaan er hierbij van uit dat het geven van vertrouwen en het creëren van situaties waarin het kind succeservaring op kan doen de basis is om ontwikkeling op gang te brengen.
Leerlingen op De Klinkert krijgen vertrouwen, waardoor ze uitdagingen aan durven gaan, succeservaring op zullen doen en uiteindelijk hun eigen verwachtingen zullen overtreffen.

Merkbelofte
  • De Klinkert biedt een inspirerende omgeving waarin een kindgerichte aanpak centraal staat;
  • Op De Klinkert wordt met de juiste begeleiding kennis, vaardigheden en een attitude aangeleerd die nodig zijn om het kind zijn eigen persoonlijkheid te laten ontwikkelen en voorbereidend zijn op de toekomstige samenleving;
  • Leerkrachten op De Klinkert zijn ambitieus en stellen zich continu de vraag of hetgeen ze doen niet beter zou kunnen. Deze vraag leren zij hun leerlingen ook voortdurend te stellen bij processen, zodat een optimale ontwikkeling tot stand komt;
  • Bij ons leer je ontdekken wie je bent, wat je mogelijkheden zijn;
  • Op De Klinkert zal je jezelf overtreffen!
 
Pay-off: Overtref jezelf!
 
Unieke kracht
Ieder kind is uniek, maar wat de uniekheid van een kind is, zal eerst ontdekt moeten worden en vervolgens ontwikkeld moeten worden,  wil het als succes ingezet kunnen worden. Het bijzondere zien aan een kind en dit ontwikkelen tot unieke kracht, is gelijk de unieke kracht van ons als school. De inspirerende omgeving, het geven van vertrouwen en de juiste begeleiding om een unieke kracht optimaal tot uiting te laten komen, zorgen ervoor dat een kind zichzelf zal overtreffen.. en dat maakt ons uniek!

Kernwaarden
Zelfvertrouwen & moed
Een veilige omgeving is van groot belang voor een goede ontwikkeling. Je voelt je veilig als je gezien wordt en er vertrouwen in jou is. Wij geven vertrouwen in kinderen en stimuleren hen moedig te zijn om nieuwe uitdagingen aan te gaan. We bieden ruimte voor initiatieven. Door het vertrouwen te geven, zullen kinderen moedig zijn om uitdagingen aan te durven gaan en worden grenzen verlegd. Het brengt je verder.
 
Zelfstandigheid & flexibiliteit
Om goed te kunnen functioneren in de maatschappij is het belangrijk te kunnen beoordelen welke beslissingen genomen moeten worden en wat de gevolgen daarvan zijn.
Hoe eerder zelfstandigheid ontwikkeld wordt, hoe zelfstandiger je uiteindelijk zult worden en hoe meer verantwoordelijkheid je zult nemen.
Zelfstandig leren plannen, werken, ontdekken en onderzoeken waarbij leerkrachten je helpen steeds opnieuw je nieuwsgierigheid te prikkelen, lopen als een rode draad door het onderwijs op De Klinkert. Wij bieden kansen om jezelf optimaal te ontwikkelen en  begeleiden in het zelfstandig maken van de juiste keuzes hierin.
 
De maatschappij is dynamisch en ontwikkelingen gaan hard. Dit vraagt om dynamische burgers die flexibel handelen en denken. Binnen De Klinkert is het onderwijs zo ingericht dat er flexibel gewerkt en geleerd kan worden. Nog belangrijker vinden wij het, dat ieder kind een flexibele houding ontwikkelt. Van jongs stimuleren wij deze houding. Wij ontwikkelen flexibiliteit en dagen uit het optimaal in te zetten.
 
Zorgzaamheid & gelijkheid
Ieder kind is uniek en daarmee bijzonder, maar we zijn allemaal gelijk aan elkaar. Dit is een van de belangrijkste waarden van waaruit gehandeld wordt binnen De Klinkert. Respect voor elkaar is dan ook geen wens, maar een eis die we stellen. We geven onze leerlingen mee dat zorgzaamheid voor klasgenootjes de ultieme kracht is waarmee je samen verder komt.
 
Zelfkennis & zelfontdekkend
Om je eigen ik te leren ontdekken en je mogelijkheden en talenten te leren kennen, is zelfkennis enorm belangrijk.
 
Ambitie
Het is onze ambitie dat ieder kind zichzelf leert kennen, respecteren en zijn eigen unieke ik dusdanig leert ontwikkelen dat het kind zichzelf zal overtreffen. Wij willen gezien worden als de basis van deze ontdekking en ontwikkeling. De school die bij oud-leerlingen in gedachten zal blijven als de school waar met passie onderwijs gegeven werd en ieder leerde uit zijn comfortzone te komen, zodat grenzen verkend en verlegd werden.
 
Wij willen de juiste kennis, vaardigheden en houding hebben aangeleerd aan ieder individu dat ons onderwijs heeft genoten.
Ouders van nu zijn kritisch en zoeken continu naar het beste onderwijs dat mogelijk is voor hun kind. Een terechte houding die van ons als school vraagt dat we scherp zijn en blijven. Wij willen ervaren worden als  flexibele organisatie die dynamisch is en continue bezig is met verandering.
 
Het is onze ambitie dat kinderen en ouders na acht jaar basisonderwijs zullen spreken over onze school als innovatieve school, een school met het beste onderwijs waar je goed werd voorbereid op de toekomst. Een school die zich onderscheidt, met eigenheid. Een school waar je jezelf zult overtreffen!