Betekenis vermindering of verdwijning van...
Namen van unieke personen, plaatsen, organisaties,...
HET ONDERWIJS

Onderwijskundig jaarplan
Op De Klinkert werken we met jaarplannen. Daarin worden nieuwe of bestaande (onderwijs)ontwikkelingen op school beschreven die het komende schooljaar extra aandacht krijgen. In het schooljaar 2032-2024 wordt gewerkt aan de volgende speerpunten:
 • Doorontwikkeling gepersonaliseerd leren.
  Er wordt gewerkt op leerdoelniveau.

 • Portfolio
  Verdere opbouw van het portfolio waarmee we de totale ontwikkeling van het kind in beeld kunnen brengen.

 • Focus op groei
  Het creëren van kwaliteitsdenken bij leerkrachten waarbij zij continu trachten het onderwijsaanbod en leerkrachthandelen af te stemmen op de individuele leerling zodat deze zo optimaal mogelijk wordt gestimuleerd om de grootst mogelijke groei te laten zien. Expliciete aandacht gaat komend schooljaar uit naar taal-/leesonderwijs.

 • Burgerschap
  Het creëren van een doelgericht en samenhangend aanbod van burgerschapsonderwijs.

Bekijk HIER het onderwijskundig jaarplan 2023-2024.
 
Continu in beweging
De Klinkert is voortdurend in ontwikkeling. Jaarlijks worden er nieuwe zaken ontwikkeld die leiden tot kwalitatief beter onderwijs. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk kinderen te kunnen voorzien in hun onderwijsbehoeften. Naast het reguliere onderwijsaanbod is er een aantal zaken waar wij ons mee profileren:
 • taalstimuleringsprogramma voor taalzwakke 3-jarige peuters en 4-jarige kleuters;
 • boostprogramma wat ten doel het wegwerken van hiaten binnen een vakgebied, zodat de ontwikkeling niet tot stagnatie komt. 
 • verrijkingsprogramma met als doel het uitdagen van leerlingen op zijn/haar interessegebied waarbij wordt ingezet op de 'hogere orde denken'. Het kind krijgt hierbij begeleiding door onze leerkrachten die gecertificeerde Talentvaardigtrainer zijn;
 • leesspecialist voor kinderen met dyslexie;
 • gedragsspecialist voor begeleiding van kinderen met gedragsproblematiek;
 • werken met tablets waardoor kinderen op hun eigen niveau kunnen werken;
 • programma voor leerlingen met Nederlands als tweede taal (NT2).